Filary zrównoważonego rozwoju

Filary zrównoważonego rozwoju

Filary zrównoważonego rozwoju

W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem.


Zrównoważony rozwój gospodarczy to zdolność organizacji do zarządzania swoją działalnością i tworzenia wartości, przy jednoczesnym generowaniu korzyści społecznych i środowiskowych dla pracowników, udziałowców i ogółu społeczeństwa. Oznacza to dodatkowe wysiłki, które wykraczają poza zwykłą zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i opierają się na inwestycjach w kapitał ludzki, technologie odpowiedzialne za środowisko oraz głębsze i bardziej produktywne relacje ze społecznością, w której działa.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

 

Celem tych działań :

  • Promocja efektywnego zużycie zasobów naturalnych

  • Zapobieganie zanieczyszczeniom / Zero odpadów

  • Poprawa polityki zarządzania środowiskowego

  • Tworzenie produktów i usług z odpowiedzialnością środowiskową i społeczną

U podstaw zrównoważonego rozwoju społecznego leży poszanowanie praw człowieka i równe szanse dla wszystkich jednostek w społeczeństwie.

Zrównoważony rozwój społeczny

Zrównoważony rozwój społeczny można osiągnąć jedynie poprzez promowanie bardziej sprawiedliwego i bardziej integracyjnego społeczeństwa, zdolnego do sprawiedliwego podziału swoich dóbr i bogactwa w celu wyeliminowania ubóstwa.

Uznanie i poszanowanie różnorodności kulturowej, unikanie wszelkich form wyzysku i promocja ochrony ludzi przed zanieczyszczeniami lub innymi szkodami powodowanymi przez organizacje.

Promowanie dostępu do podstawowych zasobów bez obniżania jakości życia ludzi, promocja zrównoważonego budownictwa i dostęp do edukacji.

Zrównoważony rozwój środowiska

Z równoważony rozwój środowiska odzwierciedla potrzebę właściwej ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi, zwłaszcza tymi, które są nieodnawialne lub niezbędne do podtrzymywania życia.

W tym celu koncentruje się na konkretnych działaniach mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Celem jest zagwarantowanie ochrony i jakości środowiska, a także promowanie odpowiedzialnej konsumpcji zasobów naturalnych.