Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. - obowiązek informacyjny 2 en
4 min

Klauzule informacyjne dla kandydatów

Administratorem Państwa danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530) przy ul. Szklanych Domów 2, adres e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com, numer telefonu: (022) 653 79 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, numer NIP: 9281005205, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Pani/Pana sytuację.

Podanie danych w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1.  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora;
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na:
  -  poszukiwaniu pracownik
  ów oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora,

-  w zw. z art. 22² Kodeksu pracy – polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

-  polegający na dochodzeniu roszczeń;

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji oraz w przypadku podania przez Panią/Pana danych wykraczających poza wymienione w pkt a). Zgoda może być wyrażona poprzez złożenie oświadczenia lub przekazanie danych pracodawcy z własnej inicjatywy.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. agencje: rekrutacyjne, pracy tymczasowej oraz podmioty prowadzące portale rekrutacyjne,
 2. podmioty z Grupy kapitałowej Saint-Gobain,
 3. podmioty zapewniające archiwizację i niszczenie dokumentów,
 4. podmiot dostarczający i obsługujący monitoring w zakładzie pracy,
 5. podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
 6. podmioty dostarczający zewnętrzny hosting,
 7. zewnętrzni dostawcy usług IT,
 8. zewnętrzne kancelarie prawne,
 9. podmiot zapewniający ochronę osób i mienia,
 10. kurierzy i poczta.

https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej lub na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy o pracę i w celu jej prawidłowego wykonywania.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.