SGIM SEKURIT OWZ
6 min

Klauzula odpowiedzialnego rozwoju

Klauzula odpowiedzialnego rozwoju
(aktualizacja czerwiec 2020)
 

Odpowiedzialne Zakupy

Grupa Saint-Gobain podpisała „United Nations Global Compact” oraz stosuje „Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych” jak również fundamentalne zasady i prawa w pracy opisane w „Deklaracji ILO” (Międzynarodowa Organizacja Pracy). W tym kontekście przyjęła politykę odpowiedzialnych zakupów, integralną część polityk Odpowiedzialnego Rozwoju Grupy.

Podejście oraz oczekiwania Grupy Saint-Gobain odnośnie jej dostawców są sformalizowane w „Karcie Dostawców” załączonej do niniejszego dokumentu  (zwaną dalej „Kartą”). 

Oprócz tej Karty Saint-Gobain ustanowił profesjonalny system powiadomień dla dostawców umożliwiając im raportowanie zdarzeń lub zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem i regulacjami, międzynarodowymi zasadami lub zasadami określonymi w Karcie. Wszelkie ostrzeżenia mogą być wysyłane za pośrednictwem następującej strony internetowej: https://www.bkms-system.com/saint-gobain.

W ramach swojej polityki „Odpowiedzialnych Zakupów” oraz stosowania swojego planu czuwania, Saint-Gobain przeprowadza analizę dostawców w oparciu o mapowanie ryzyka przed dokonanie oceny, jeśli to konieczne, praktyk środowiskowych, społecznych oraz etycznych swoich dostawców poprzez przegląd dokumentacji oraz audyty na miejscu na podstawie międzynarodowych standardów (zwanych dalej „Ocenami”). Jeśli te oceny wykazują jakieś nieścisłości pomiędzy stosowanymi standardowymi ramami odniesień oraz praktykami dostawców, Saint-Gobain zdefiniuje z dostawcą środki naprawcze do wdrożenia. Niewdrożenie tych środków może spowodować, że dostawca zostanie usunięty z listy oraz doprowadzić do wcześniejszego zakończenia umowy z powodu naruszenia umowy oraz wszystkich innych umów zawartych ze spółkami Grupy Saint-Gobain.
Dostawca potwierdza, że zapoznał się z Kartą i że jej przestrzega. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Saint-Gobain może dokonywać Ocen Dostawcy oraz zgadza się zapewnić niezbędną pomoc w tym celu. 

Zgodność 

Dostawca zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązań zgodności określonych w niniejszym artykule. Ponadto, Dostawca wymaga, aby jego dostawcy i podwykonawcy przestrzegali tych samych zasad. Saint-Gobain jest uprawniona do przeprowadzania audytów, aby zapewnić zgodność z tymi zasadami. 

W zależności od sytuacji, wyrażenie “Saint-Gobain”, użyte w niniejszym artykule może odnosić się do SGIMP lub wszystkich spółek oraz podmiotów prawnych które należą do Grupy Saint-Gobain. Grupa Saint-Gobain składa się z jakichkolwiek oraz wszystkich spółek oraz podmiotów prawnych bezpośrednio zatrzymanych lub kontrolowanych (kontrolowane w ramach znaczenia określonego w artykule L233-3 francuskiego kodeksu spółek handlowych) przez “Compagnie de Saint-Gobain”, francuską spółkę z siedzibą pod adresem 18 avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie, Francja.  

Walka z korupcją 

Dostawca zapewnia, że nie dostarczył ani nie obiecał jakiejkolwiek nienależnej korzyści Saint-Gobain, jakiejkolwiek osobie zatrudnionej przez Saint-Gobain, lub osobie trzeciej, aby uzyskać korzyści z niniejszej Umowy. 

Dostawca stosuje się oraz wymaga, aby jego wszystkie spółki powiązane, pracownicy wyższego szczebla kierownictwa, pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy oraz agenci („Przedstawiciele Dostawcy”) przestrzegali Karty Dostawcy oraz obowiązującego prawa dotyczącego przeciwdziałania korupcji. W szczególności, Dostawca oraz Przedstawiciele Dostawcy nie mogą bezpośrednio lub pośrednio obiecywać, oferować lub udzielać publicznemu urzędnikowi bądź innej osobie jakiejkolwiek nienależnej korzyści, aby spowodować, że ta osoba coś zrobi lub powstrzyma się od zrobienia czegoś, z naruszeniem ich prawnych i zawodowych zobowiązań.

Dostawca prowadzi księgowość zgodnie z zasadami księgowości ogólnie przyjętymi w jego kraju oraz w której wszystkie przepływy finansowe generowane przez tą Umowę są poprawnie zapisane; oraz informuje Saint-Gobain, tak szybko jak poweźmie wiedzę, o wszelkim nakłanianiu do popełnienia przekupstwa lub dopuszczenia się korupcji w trakcie wykonywania Umowy. 

Sankcje ekonomiczne

Dostawca zobowiązuje się przestrzegać prawa oraz regulacji dotyczących sankcji ekonomicznych mających zastosowanie do działań objętych niniejszą Umową. Mogą one obejmować dokumenty przyjęte przez Narody Zjednoczone, Stany Zjednoczone lub Unię Europejską.

W przypadku wszystkich kwestii dotyczących zawarcia niniejszej Umowy Dostawca zobowiązuje się, że nie zawrze transakcji z osobą lub podmiotem, z którym transakcje handlowe są zabronione lub ograniczone przez Stany Zjednoczone lub Unię Europejską.

Dostawca również zobowiązuje się do informowania Saint-Gobain natychmiast w przypadku, gdy materiały, produkty lub komponenty (w tym oprogramowanie lub usługi) objęte niniejszą Umową w całości lub w części podlegają ograniczeniom w zakresie re-exportu; lub pochodzą ze Stanów Zjednoczonych lub zawierają zawartość wyprodukowaną w Stanach Zjednoczonych. W takim przypadku, Dostawca dostarczy Saint-Gobain wszelkie powiązane (i w uzasadniony sposób niezbędne) informacje i dokumenty. 

Zawieszenie zobowiązań 

Każda ze Stron jest uprawniona do zawieszenia tymczasowo lub ostatecznie wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności względem drugiej, jeśli, w dowolnym czasie, nowe sankcje ekonomiczne lub regulacje exportowe wejdą w życie i uczynią niemożliwym lub nielegalnym dla jednej Strony wykonanie Umowy.

ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI

Grupa Saint-Gobain przyjęła „Politykę w sprawie drewna”, załączoną do niniejszego dokumentu , która definiuje odpowiedzialne zachowanie jakie Grupa Saint-Gobain musi podjąć kupując lub sprzedając produkty z drewna w odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju. 
W tym kontekście Grupa Saint-Gobain oczekuje od swoich dostawców uczestniczenia w niniejszej Polityce, w szczególności poprzez sprzyjanie certyfikowanym dostawom drewna.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne zaświadczenia lub w przypadku, gdy drewno nie jest certyfikowane, dostarczyć oświadczenie złożone pod przysięgą potwierdzające lokalizację wyrębu drzew oraz odmian wykorzystanego drewna. Dostawca zobowiązuje się aktualizować zaświadczenia lub informować Nabywcę w przypadku mającym wpływ lub mogącym mieć wpływ na powyższe oświadczenie składane pod przysięgą. 

NARUSZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ SWOICH ZOBOWIĄZAŃ 

Oceny i audyty

Dostawca upoważnia Saint-Gobain do przeprowadzania Ocen i audytów w dowolnym czasie, aby upewnić się, że Dostawca wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z artykułu „ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ”. W tym względzie, Dostawca dostarcza wszystkie dokumenty i dane wymagane do przygotowania i przeprowadzenia Oceny lub audytu oraz daje dostęp do miejsca Dostawcy lub jego spółek powiązanych.
Organizacja i przeprowadzenie Ocen lub audytów może zawierać wymianę oraz przechowywanie danych osobowych głównie związanych z pracą.

Zawieszenie umowy

W przypadku, gdy Saint-Gobain ma powody wierzyć, że Dostawca nie wywiązuje się z zobowiązań zawartych w artykule ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ, Saint-Gobain informuje Dostawcę oraz może zawiesić wykonywanie Umowy do czasu aż Dostawca dostarczy uzasadniony dowód, że nie popełnił lub nie popełni naruszenia. Saint-Gobain w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane przez Dostawcę poprzez zawieszenie Umowy. 

Zakończenie Umowy 

W przypadku faktycznego naruszenia przez Dostawcę lub Przedstawicieli Dostawcy postanowień artykułu ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ, Saint-Gobain jest uprawniona do zakończenia Umowy, ipso jure ze skutkiem natychmiastowym poprzez list polecony z potwierdzeniem odbioru bez zapłaty odszkodowania oraz bez uszczerbku dla odszkodowania oraz środków prawnych które Saint-Gobain może dochodzić zgodnie z przepisami prawa.
Jakiekolwiek oraz wszystkie ogólne wyłączenia lub ograniczenia określone gdzie indziej w Umowie nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z lub w związku z naruszeniem zobowiązań Dostawcy na mocy niniejszego artykułu “ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ”.