SGIM SEKURIT OWZ
4 min

Karta Dostawców Grupy Saint-Gobain

Karta Dostawców Grupy Saint-Gobain

 

Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów Zjednoczonych, a w 2003 roku określiła swoje wartości w Zasadach Postępowania i Działania mających zastosowanie do wszystkich pracowników na całym świecie, potwierdzając w ten sposób wolę współuczestnictwa w odpowiedzialnym rozwoju gospodarczym.

Odpowiednio, gospodarcze, społeczne i środowiskowe wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.
Z tej przyczyny Grupa Saint-Gobain postanowiła zaprosić dostawców by uczestniczyli w tym przedsięwzięciu w swoich sferach działania i wpływów.

Temu właśnie celowi służy niniejsza Karta, do której przystąpienia Saint-Gobain prosi swoich dostawców. Ich poziom zaangażowania w tym zakresie stanowi decydujące kryterium doboru dostawców, a Saint-Gobain czuwa nad prawidłowym zrozumieniem zawartości Karty. 

Karta jest integralną częścią dokumentacji przekazywanej przez Saint-Gobain wspierającej procesy konsultacyjne i zaleca się jej włączenie do dokumentów umownych.
 
Działy Zakupów jednostek prawnych Grupy Saint-Gobain mogą uznać za stosowne, w zależności od okoliczności, podjęcie niezbędnych środków w celu sprawdzenia właściwego przestrzegania Karty, w szczególności poprzez przesłanie ankiet lub przeprowadzenie albo zlecenie przeprowadzenia specjalnych audytów u dostawców i podwykonawców.
 
Grupa Saint-Gobain oczekuje od dostawców i podwykonawców, aby zwrócili szczególną uwagę czy ich dostawcy i podwykonawcy umożliwiają im przystąpienie bez zastrzeżeń do zasad szczegółowo określonych w Karcie.

 

Przestrzeganie prawa do rozwoju

Dostawcy zapewniają swoim pracownikom godziwy poziom życia.
Uczestniczą w miarę możliwości w rozwoju kraju, w którym prowadzą działalność i współpracują z wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwami w poszanowaniu niniejszej Karty.

 

Przestrzeganie praw pracowniczych

W stosunkach z pracownikami dostawcy i podwykonawcy przestrzegają przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w krajach, w których działają, jak również norm ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Pracy w zakresie prawa pracy, w szczególności w dziedzinie ubezpieczenia społecznego, czasu i warunków pracy, wynagrodzenia i swobody zrzeszania się.

Dostawcy i podwykonawcy zobowiązują się w szczególności, że w żaden sposób nie będą korzystać, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich własnych podwykonawców lub dostawców,

 • z pracy przymusowej lub obowiązkowej,
 • z pracy dzieci.

Ponadto będą czuwać nad unikaniem wszelkich form dyskryminacji w zakresie zatrudniania.

 

Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dostawcy i podwykonawcy przywiązują szczególną wagę do podjęcia niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.

W szczególności wdrażają w zakresie swojej działalności politykę mającą na celu rozpoznanie i zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa

 • swoich pracowników stałych i tymczasowych,
 • pracowników klientów i użytkowników ich produktów,
 • pracowników (stałych i tymczasowych) swoich dostawców i podwykonawców,
 • ludności zamieszkałej w pobliżu ich zakładów.

Informują Grupę Saint-Gobain o wszystkich niebezpieczeństwach lub zagrożeniach związanych z ich produktami lub działaniami realizowanymi w obiektach Saint-Gobain. 

Ponadto czuwają nad starannym przestrzeganiem przez swoich pracowników obowiązujących przepisów, a także standardów BHP Saint-Gobain w ramach działań realizowanych w obiektach Grupy Saint-Gobain. Informują Saint-Gobain o wszelkich zaistniałych zdarzeniach lub niezgodnościach.

 

Zobowiązanie na rzecz ochrony środowiska

Dostawcy i podwykonawcy realizują politykę zarządzania i doskonalenia technologii przemysłowych umożliwiającą ograniczenie wpływu na środowisko przez cały cykl życia produktów, które sprzedają.

W szczególności dążą w dziedzinie swojej działalności do:

 • ograniczenia oddziaływania na ekosystemy i bioróżnorodność,
 • optymalizacji zużycia zasobów naturalnych i energii,
 • obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i lotnych związków organicznych,
 • zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrażania rozwiązań w zakresie recyklingu i odzyskiwania surowców,

Określają i szacują w wartościach liczbowych znaczące aspekty środowiskowe swojej działalności, produktów i usług. Zapewniają identyfikowalność surowców, materiałów i składników niezbędnych dla dostaw produktów i usług.

Dostawcy mają obowiązek przekazywania do wiadomości Saint-Gobain informacji niezbędnych do prowadzenia polityki Grupy na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w zakresie bilansu emisji dwutlenku węgla i cyklu życia produktów.

Dostawcy i podwykonawcy wspierają opracowywanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska i przyczyniających się do realizacji wyżej określonych celów.

 

Zobowiązanie na rzecz przestrzegania praworządności

Dostawcy i podwykonawcy prowadzą działalność w ścisłej zgodności z obowiązującymi normami i zasadami krajowymi i międzynarodowymi.

W szczególności:

 • nie podejmują jakichkolwiek działań, które mogłyby naruszać zasady konkurencji i pozostawać w sprzeczności z przepisami prawa konkurencji,
 • nie praktykują jakiejkolwiek formy korupcji czynnej lub biernej w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
 • przestrzegają zakazu wszelkich praktyk dążących do bezpośredniego lub pośredniego zaangażowania pracowników Grupy Saint-Gobain, z którymi pozostają w relacjach biznesowych, w rozwój własnych stosunków handlowych, zarówno tytułem osobistym jak i w każdej innej formie.

   

Dokument stanowi uzupełnienie Zasad Postępowania i Działania Grupy Saint-Gobain.

Compagnie de Saint-Gobain
Dyrekcja ds. Zakupów
Les Miroirs
92096 La Défense Cedex
Francja