5 min

Jeżeli reprezentujesz kontrahenta SGCP

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16., e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com, numer telefonu +48 32 3396300, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086064, NIP: 5220101585, REGON: 011114850, kapitał zakładowy: 314 627 500,00 zł.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych. 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane:
1.     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
2.    w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu własnych towarów, działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń a także oceny współpracy z administratorem, budowaniu relacji i dbaniu o wizerunek. 

W przypadku jeżeli reprezentują Państwo Kontrahenta świadczącego na rzecz Administratora usługi transportowe lub magazynowe, prawnie uzasadniony interes Administratora polega również na: zapewnieniu dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru oraz uszkodzenia mienia na terenie Administratora, zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie Administratora oraz ochronie mienia Administratora, optymalizacji procesu zarządzania logistyką transportową i magazynową.

Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od reprezentowanego przez Państwa Kontrahenta.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą wiadomości SMS oraz na wskazany adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych na wskazany numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być
a)    Spółki z Grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,
b)    podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
c)    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
d)    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie,
e)    dostawcy hostingu,
f)    operatorzy pocztowi,
g)    a ponadto jeżeli reprezentują Państwo Kontrahenta, który świadczy na rzecz Administratora usługi:
       a.    transportowe:
              i.    podmioty świadczące usługi ochrony,
              ii.   podmioty dostarczające systemy koordynacji i zarządzania transportem,
              iii.  podmioty dostarczające system przepustek,
              iv.  klienci i odbiorcy towarów,
              v.   firmy spedycyjne i transportowe,
              vi.  podmioty świadczące usługi magazynowe.
       b.    ubezpieczeniowe - podmioty które będą zgłaszały roszczenia z tytułu objęcia Administratora ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia,
       c.    leasingowe – ubezpieczyciele,
       d.    magazynowe:
              i.    podmioty świadczące usługi ochrony,
              ii.   podmioty dostarczające systemy koordynacji i zarządzania transportem,
              iii.  podmioty dostarczające system przepustek.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku;
2.    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.