Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. – obowiązek informacyjny
4 min

Jeżeli jesteś pracownikiem klienta

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42 – 530) przy ul. Szklanych Domów 2, e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, legitymującą się numerem NIP: 928-100-52-05, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
2.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:
a.    wykonania zleconej usługi,
b.    badania poziomu satysfakcji po wykonanej usłudze,
c.    prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,
- przez czas niezbędny do realizacji usługi, wykazania prawidłowości jej wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3.    marketingowym, polegającym na promowaniu oferowanych przez Administratora usług i produktów, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu,
4.    w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z Klientem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z  zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu ewentualnych roszczeń, a także budowanie relacji i dbanie o wizerunek, a także badanie poziomu satysfakcji, związanej także z zleconą usługą transportu.

Jeżeli Pani/Pan wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na  adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od Klienta.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
b.    Dystrybutorzy i partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
c.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu– podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
d.    podmiot świadczący usługi ochrony,
e.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
f.    obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta, 
g.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie, 
h.    dostawcy hostingu,
i.    podmioty obsługujące działania marketingowe.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku;
2.    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.