Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. – obowiązek informacyjny
5 min

Jeżeli jesteś pracownikiem klienta

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain HPM Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole (62-600), ul. Norton 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137603, kapitał zakładowy 212.093.000,00 złotych, w całości wpłacony, posiadająca nr REGON: 310003576, NIP: 6660003226, BDO: 000039892, e-mail: odo.sghpm@saint-gobain.com 

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1.    realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Administratora, 
2.    wysyłki faktury VAT na wskazany adres e- mail,
3.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:
a.    wykonania zleconej usługi,
b.    badania poziomu satysfakcji Klienta po wykonanej usłudze,
c.    prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,
4.    realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
5.    marketingowym, polegającym na informowaniu o oferowanych przez Administratora usługach i produktach, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych, badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu
6.    w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. b), c)  oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta korzystającego z zakupu oraz – w przypadku zlecenia usługi - poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług transportu.

Jeżeli Pani/Pan wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na  adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od klienta, będącego Państwa pracodawcą.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
b.    dystrybutorzy i partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
c.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu– podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
d.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
e.    podmioty obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta, 
f.    dostawcy narzędzi IT, 
g.    dostawcy hostingu,
h.    podmioty obsługujące działania marketingowe.

Z uwagi na to powiązania kapitałowe między Administratorem a innymi spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1.    niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
2.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – niezbędny dla realizacji usługi, przez czas niezbędny na wykazanie jej prawidłowego wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3.    prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1.    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
2.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.