Saint-Gobain Polska - obowiązek informacyjny
4 min

Jeżeli jesteś pracownikiem klienta

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42–530) przy ul. Szklanych Domów 1, e-mail: odo.sgp@saint-gobain.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124376, legitymującą się numerem NIP: 5262297860, REGON: 014904535, BDO: 000002847, o kapitale zakładowym w wysokości 210 549 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu,
2.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:
a.    wykonania zleconej usługi,
b.    badania poziomu satysfakcji po wykonanej usłudze,
c.    prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,
- przez czas niezbędny do realizacji usługi, wykazania prawidłowości jej wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3.    marketingowym, polegającym na promowaniu oferowanych przez Administratora towarów i usług, przekazywaniu informacji o samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji Klienta dokonującego zakupu,
4.    w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o towarach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z Klientem oraz ułatwieniem komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z  zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, a także budowaniem relacji i dbaniem o wizerunek, a także badaniem poziomu satysfakcji, związanej także z zleconą usługą transportu.

Jeżeli Pani/Pan wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail lub nr telefonu, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od Klienta Administratora.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
a.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
b.    Dystrybutorzy i partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
c.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu – podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
d.    podmiot świadczący usługi ochrony,
e.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
f.    obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta, 
g.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie, 
h.    dostawcy hostingu,
i.    podmioty obsługujące działania marketingowe.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku;
2.    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.