LECA® - obowiązek informacyjny
4 min

Jeżeli jesteś pracownikiem firmy mediowej lub eventowej

Treść obowiązku informacyjnego dla pracowników kontrahentów 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leca Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie (83 – 140) przy ul. Krasickiego 9, e-mail: odo@leca.pl, numer telefonu +48 58 7722400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 668601, legitymującą się numerem NIP: 593-260-68-67, REGON: 36679437, BDO 000044902, o kapitale zakładowym w wysokości 130 005 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS..

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych. 
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu własnych towarów, działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z  zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, a także oceny współpracy z administratorem, budowanie relacji i dbanie o wizerunek.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą wiadomości SMS oraz na wskazany adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych na wskazany numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od Kontrahenta.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,

b.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,

c.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie,

d.    dostawcy hostingu,

e.    operatorzy pocztowi.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

na potrzeby marketingu bezpośredniego, to może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku;
na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, to może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.