5 min

Jeżeli jesteś kontrahentem SGCP

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16., e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com, numer telefonu +48 32 3396300, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086064, NIP: 5220101585, REGON: 011114850, kapitał zakładowy: 314 627 500,00 zł.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych. 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1.    zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
2.    wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
3.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,
4.    w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. 

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu własnych towarów, zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, weryfikacji poprawności realizacji umowy, budowania relacji i dbania o wizerunek, oceny współpracy z kontrahentem oraz wdrażaniu i prowadzeniu wspólnych projektów marketingowych. 

W przypadku kontrahentów świadczących na rzecz Administratora usługi transportowe prawnie uzasadniony interes Administratora obejmuje również: zapewnienie dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru oraz uszkodzenia mienia na terenie Administratora), zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Administratora oraz ochronie mienia Administratora, a także koordynację i zarządzanie logistyką transportową i magazynową.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą wiadomości SMS oraz na wskazany adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych na wskazany numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być
a.    podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
b.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,
c.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
d.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie,
e.    dostawcy hostingu,
f.     banki,
g.    operatorzy pocztowi,
h.    a ponadto w przypadku jeżeli są Państwo kontrahentem świadczącym na rzecz Administratora usługi:
       a.     transportowe:
               i.    podmioty świadczące usługi ochrony,
               ii.   podmioty dostarczające systemy koordynacji i zarządzania transportem,
               iii.  podmioty dostarczające system przepustek,
               iv.  kontrahenci i dystrybutorzy,
               v.   klienci i odbiorcy towarów,
               vi.  firmy spedycyjne i transportowe,
               vii. podmioty świadczące usługi magazynowe,
      b.    ubezpieczeniowe - podmioty które będą zgłaszały roszczenia z tytułu objęcia Administratora ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia,
      c.    leasingowe – ubezpieczyciele.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku;
2.    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.