5 min

Jeżeli jesteś klientem SGCP

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16., e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com, numer telefonu +48 32 3396300, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086064, NIP: 5220101585, REGON: 011114850, kapitał zakładowy: 314 627 500,00 zł.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych. 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1.    realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Administratora, 
2.    wysyłki faktury VAT na wskazany adres e- mail,
3.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:
a.    wykonania zleconej usługi,
b.    badania poziomu satysfakcji Klienta po wykonanej usłudze,
c.    prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,
4.    realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
5.    marketingowym, polegającym na promowaniu oferowanych przez Administratora usług i produktów, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu,
6.    w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie umowy. W przypadku zlecenia usługi transportu, nie będzie można zrealizować zleconej usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. b), c)  oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta korzystającego z zakupu oraz – w przypadku zlecenia usługi - poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług transportu.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą wiadomości SMS oraz na wskazany adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych na wskazany numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a.   Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
b.   dystrybutorzy partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
c.   w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu – podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
d.   podmiot świadczący usługi ochrony,
e.   podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
f.    obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta, 
g.   dostawcy narzędzi IT niezbędnych, 
h.   dostawcy hostingu,
i.    podmioty obsługujące działania marketingowe.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas
1.    niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
2.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – niezbędny dla realizacji usługi, przez czas niezbędny na wykazanie jej prawidłowego wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3.    prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1.    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
2.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.