Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. – obowiązek informacyjny
4 min

Jeżeli jesteś klientem i zgłosiłeś reklamację

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42 – 530) przy ul. Szklanych Domów 2, e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, legitymującą się numerem NIP: 928-100-52-05, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:
1.    rozpatrzenia Państwa zgłoszenia reklamacyjnego wraz z analizą przyczyn jego złożenia,
2.    realizacji Państwa uprawnień związanych z prawem do zgłoszenia reklamacji,
3.    marketingowym, polegającym na proponowaniu produktów sprzedawanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji klienta związanej z przeprowadzonym procesem reklamacji, 
4.    w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem.

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można rozpatrzeć zgłoszenia reklamacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów, optymalizacja procesu reklamacyjnego oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta związanej z przeprowadzonym procesem reklamacji.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą wiadomości SMS oraz na wskazany adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych na wskazany numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
a.    dostarczające i obsługujące oprogramowanie wykorzystywane przy rozpatrywaniu reklamacji,
b.    obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta,
c.    dostawcy lub producenci produktów objętych reklamacją,
d.    świadczące usługi kurierskie i pocztowe oraz przedsiębiorstwa transportowe,
e.    wspierające rozpoznanie reklamacji, w tym biegli, instytuty badawcze, centra certyfikacyjne, przedstawiciele handlowi, firmy leasingowe, ubezpieczyciele i brokerzy, 
f.    podmioty współpracujące z Administratorem w ramach rozpoznawania reklamacji, np. dokonujące oględzin u Klienta,
g.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie reklamacyjny,
h.    dostawcy hostingu,
i.    spółki Grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,
j.    obsługujące działania marketingowe.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas: 
1.    niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania przysługujących uprawnień. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
2.    prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail lub za pomocą komunikatów głosowych na wskazany numer telefonu.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku;
2.    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, to może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.