Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. – obowiązek informacyjny
4 min

Jeżeli jesteś klientem i zgłosiłeś reklamację

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain HPM Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole (62-600), ul. Norton 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137603, kapitał zakładowy 212.093.000,00 złotych, w całości wpłacony, posiadająca nr REGON: 310003576, NIP: 6660003226, BDO: 000039892, e-mail: odo.sghpm@saint-gobain.com 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:
1.    rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia reklamacyjnego wraz z analizą przyczyn jego złożenia,
2.    realizacji Pani/Pana uprawnień związanych z prawem do zgłoszenia reklamacji,
- przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania przysługujących uprawnień. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń
3.    w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można rozpatrzeć zgłoszenia reklamacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów, optymalizacja procesu reklamacyjnego oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta związanej z przeprowadzonym procesem reklamacji.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również za pomocą wiadomości SMS oraz na wskazany adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych na wskazany numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
a.    podmioty z Grupy Kapitałowej Saint-Gobain,
b.    dostarczające i obsługujące oprogramowanie wykorzystywane przy rozpatrywaniu reklamacji,
c.    obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta,
d.    dostawcy lub producenci produktów objętych reklamacją,
e.    świadczące usługi kurierskie i pocztowe oraz przedsiębiorstwa transportowe,
f.    wspierające rozpoznanie reklamacji, w tym biegli, instytuty badawcze, centra certyfikacyjne,
g.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych w procesie reklamacyjny, 
h.    dostawcy hostingu,
i.    obsługujące działania marketingowe.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, to może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku;
2.    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, to może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.