Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. - obowiązek informacyjny
5 min

Jeżeli jesteś klientem

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16., e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com, numer telefonu +48 32 3396300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086064, legitymującą się numerem NIP: 5220101585, REGON: 011114850, o kapitale zakładowym w wysokości 314 627 500,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych.
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Administratora,
wysyłki faktury VAT na wskazany adres e- mail,
w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:
wykonania zleconej usługi,
badania poziomu satysfakcji Klienta po wykonanej usłudze,
prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,
realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
marketingowym, polegającym na promowaniu oferowanych przez Administratora usług i produktów, samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu,
w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail.
Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie umowy. W przypadku zlecenia usługi transportu, nie będzie można zrealizować zleconej usługi.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta korzystającego z zakupu oraz – w przypadku zlecenia usługi - poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług transportu.

Jeżeli Pani/Pan wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
Dystrybutorzy i partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu– podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
podmiot świadczący usługi ochrony,
podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta,
dostawcy narzędzi IT niezbędnych,
dostawcy hostingu,
podmioty obsługujące działania marketingowe.
Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – niezbędny dla realizacji usługi, przez czas niezbędny na wykazanie jej prawidłowego wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
Przysługują Klientowi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta:

na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, Klient może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.