Saint-Gobain Polska - obowiązek informacyjny
5 min

Jeżeli jesteś klientem

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42–530) przy ul. Szklanych Domów 1, e-mail: odo.sgp@saint-gobain.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124376, legitymującą się numerem NIP: 5262297860, REGON: 014904535, BDO: 000002847, o kapitale zakładowym w wysokości 210 549 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/ Pana  danych osobowych. 
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1.    realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Administratora, 
2.    wysyłki faktury VAT na wskazany adres e- mail,
3.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – w celu:
a.    wykonania zleconej usługi,
b.    badania poziomu satysfakcji Klienta po wykonanej usłudze,
c.    prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail lub numer telefonu,
4.    realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
5.    marketingowym, polegającym na promowaniu oferowanych przez Administratora towarów i usług, a także przekazywaniu informacji o samym Administratorze, aktualnych wydarzeniach, promocjach, cennikach, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji Klienta dokonującego zakupu,
6.    w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji w szczególności o towarach i usługach, promocjach i cennikach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Pani/ Pana adres e-mail i/lub nr telefonu.

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie umowy. W przypadku zlecenia usługi transportu, nie będzie można zrealizować zleconej usługi.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b), c)  oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu oraz – w przypadku zlecenia usługi - poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług transportu.

 W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail i/lub nr telefonu, podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
b.    Dystrybutorzy i partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
c.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu– podmioty zajmujące się transportem zakupionych przeze Klienta towarów,
d.    podmiot świadczący usługi ochrony,
e.    podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
f.    podmioty obsługujące badanie poziomu Państwa satysfakcji jako Klienta, 
g.    dostawcy narzędzi IT, 
h.    dostawcy hostingu,
i.    podmioty obsługujące działania marketingowe.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1.    niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
2.    w przypadku zlecenia wykonania usługi transportu zakupionego towaru – niezbędny dla realizacji usługi, przez czas niezbędny na wykazanie jej prawidłowego wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3.    prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu.

Przysługują Klientowi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta:
1.    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, Klient może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
2.    na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.