Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. – obowiązek informacyjny
3 min

Jeżeli chcesz zostać klientem i otrzymałeś ofertę lub negocjujesz warunki współpracy

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42 – 530) przy ul. Szklanych Domów 2, e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, legitymującą się numerem NIP: 928-100-52-05, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:
1.    Przeprowadzania przetargów oraz wszelkich innych postępowań ofertowych i negocjacyjnych, których wynikiem ma być zawarcie współpracy z Administratorem i realizacja umowy – przez czas trwania przetargu,  prowadzenia postępowania ofertowego lub negocjacji, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
2.    Oceny wiarygodności podmiotów gospodarczych – przez czas trwania postępowania ofertowego lub negocjacji.

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe prowadzenie postępowania ofertowego lub negocjacji.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie oceny wiarygodności potencjalnych kontrahentów w procesie prowadzonych negocjacji lub postępowania ofertowego. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a.    Spółki z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierające proces,
b.    podmioty uczestniczące w przetargu, procesie ofertowym lub negocjacyjnym,
c.    podmioty wspierające organizację i prowadzenie przetargów, postępowania ofertowego lub negocjacji
d.    dostawcy narzędzi IT niezbędnych, 
e.    dostawcy hostingu.

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
1.    na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.