Hero Image
Cele zrównoważonego rozwoju
2 min

Cele zrównoważonego rozwoju

 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.