SGIM SEKURIT OWZ
34 min

Księga Bezpieczeństwa Podwykonawcy

Księga Bezpieczeństwa Podwykonawcy

 

Zasady prowadzenia prac i wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska stawiane wszystkim Podwykonawcom wykonującym prace na terenie:

 • Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Sekurit Polska, dot. Lokalizacji: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec
 • Saint-Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o. Oddział Enkapsulacja w Żarach
 • Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. Iłowa Mobility Center

 

KOPIOWANIE KSIĘGI
LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ STRONY NIE JEST DOZWOLONE

W CELU UZYSKANIA KOPII
PROSZĘ O KONTAKT Z DZIAŁEM BHPiOŚ

W CELU WPROWADZENIA ZMIANY LUB DODATKOWEJ INFORMACJI DO KSIĘGI PROSZĘ UŻYĆ FORMULARZA WNIOSKU O WPROWADZENIE LUB ZMIANĘ W DOKUMENTACJI Nr M01-F-02 I PRZEKAZANIE GO DO DZIAŁU JAKOŚCI

 

Opracował: Aleksandra Majewska
Stanowisko: Kierownik ds. BHP i OŚ
Podpis:
Data: 20/11/2023

Zatwierdził: Piotr Łuksza
Stanowisko: Kierownik ds. BHP i OŚ
Podpis:
Data: 20/11/2023

 

Listopad 2023

Rev. 12

Witamy Państwa w Naszej Firmie,

Ponieważ Państwa bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, a naszym celem jest "Zero wypadków przy pracy", zero chorób zawodowych, zero wypadków środowiskowych, minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko naturalne” przedstawiamy dokument prezentujący nasze wymogi, zasady, pryncypia i wewnętrzne regulacje.

Niniejsza Księga zawiera podstawowe wymagania i obowiązujące zasady na Terenie SGIMP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad oraz wszelkich wymogów dodatkowych określonych przez przepisy prawne i Przedstawiciela SGIMP.

Zarząd SGIMP

 

 

SPIS TREŚCI

1. HISTORIA ZMIAN
2. STOSOWANE POJĘCIA I DEFINICJE
3. OGÓLNE WYMAGANIA SGIMP
3.1.Polityka Bezpieczeństwa i Środowiska
3.2.Zasady ogólne
3.3.Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia na Terenie SGIMP
3.3.1.Znaczące zagrożenia
3.3.2.Inne zagrożenia
3.3.3.Zapoznanie pracowników Podwykonawcy z zagrożeniami
3.4. Dopuszczenie do realizacji prac
3.5. Zasady wynajmowania innych firm przez Podwykonawcę
3.6. Tajemnica służbowa
3.7. Czystość i porządek
3.8. Zestawienie podstawowych wymagań

4. PRACOWNICY PODWYKONAWCY
4.1. Ewidencja pracowników Podwykonawcy
4.2. Wejście na Teren SGIMP / wyjście z Terenu SGIMP pracowników Podwykonawcy
4.3. Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich
4.4. Nadzór nad wykonywanymi pracami Podwykonawcy
4.5. Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Oznakowanie odzieży

5. SPRZĘT PODWYKONAWCY WPROWADZANY NA TEREN SGIMP
5.1. Wjazd samochodami i innymi pojazdami
2. Wnoszenie/ wwożenie sprzętu, narzędzi, urządzeń
3. Wnoszenie/ wwożenie substancji i mieszanin chemicznych

6. TRANSPORT OSÓB I POJAZDÓW PO TERENIE SGIMP
6.1. Zasady poruszania się po Terenie SGIMP
6.2. Zasady ruchu pojazdów
6.3. Miejsca postoju i parkowania

7. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
7.1. Używki
7.2. Fotografowanie, nagrywanie
7.3. Goście Podwykonawcy
7.4. Szkody spowodowane przez Podwykonawców
7.5. Kradzież
7.6. Inne zakazy
7.7. Łamanie przepisów BHP i OŚ

8. ZASADY KORZYSTANIA Z CZĘŚCI SOCJALNEJ
8.1. Toalety, prysznice
8.2. Posiłki

9. UŻYWANIE ZASOBÓW SGIMP
9.1. Energia elektryczna
9.2. Woda i sprężone powietrze
9.3. Narzędzia, urządzenia, maszyny SGIMP

10. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONYWANYCH PRAC
10.1. Wykonywanie prac niebezpiecznych
10.2. Stosowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych
10.3. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń
10.4. Stosowanie butli gazowych
10.5. Materiały wybuchowe i promieniotwórcze
10.6. Urządzenia i instalacje energetyczne

11. ZAGADNIENIA POŻAROWE
a. Zabezpieczenie p.poż
b. Sprzęt p.poż.
c. Pożar

12. WYPADKI I UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
a. Wypadki
b. Zdarzenia kwalifikowane jako potencjalnie wypadkowe
c. Postępowanie przy zaistnieniu wypadku
d. Udzielanie pierwszej pomocy

13. OCHRONA ŚRODOWISKA
a. Odpady
b. Ścieki
c. Neutralizacja środków i mieszanin chemicznych
d. Awarie pojazdów

14. WAŻNE TELEFONY
14.2. Dla oddziału Sekurit
15. DOKUMENTY ZWIĄZANE

 

1. HISTORIA ZMIAN

DATA INDEX ZMIAN WPROWADZONE ZMIANY
14.06.2006 Rev 1 Nowy dokument
04.01.2016 Rev 2 Dokonano całkowitej zmiany dokumentu
28.11.2017 Rev 3 Rozszerzenie wymagań o kwestie związane ze środowiskiem
12.07.2019 Rev 4 Aktualizacja księgi w oparciu o nowa ustawę o danych osobowych
02.12.2019 Rev 5 Aktualizacja księgi o paszporty podwykonawców
17.07.2020 Rev 6 Aktualizacja księgi o zasady ochrony przed zakażeniem COVID-19
15.01.2021 Rev 7 Aktualizacja księgi o numery kontaktowe
12.04.2021 Rev 8 Aktualizacja pkt. 4.2
30.09.2021 Rev 9 Aktualizacja księgi o pkt. 10.6
25.01.2022 Rev 10 Aktualizacja księgi o pkt. 4.5
13.06.2023 Rev 11 Aktualizacja księgi w pkt. 3.8, 4.5, 14.1
10.11.2023 Rev 12 Aktualizacja księgi w pkt. 2, 3.2, 3.3, 3.8, 4.2, 4.5, 6.2, 7.6, 7.7, 13, 14.4, 15

 

 

2. STOSOWANE POJĘCIA I DEFINICJE

Podwykonawca - przedsiębiorstwo lub jego podwykonawca / podwykonawcy , inne niż spółka SGIMP , które otrzymało pisemne zlecenie na mocy pisemnego porozumienia ( np. umowy, zamówienia zakupu, listu intencyjnego) wykonania określonego zadania na terenie zakładu SGIMP lub pracy na terenie lub w zakresie będącego pod kontrolą SGIMP. Reprezentowanego przez Przedstawiciela Podwykonawcy/ Koordynatora Podwykonawcy/ Nadzorującego Podwykonawcy.

Gość - osoba odwiedzająca Teren SGIMP, uprawniona do czasowego przebywania na terenie zakładu, która nie ingeruje w wewnętrzne procesy zakładu, nie wykonuje prac ziemnych, remontowych, konstrukcyjnych np: przedstawiciele koncernu, przedstawiciele klienta, audytorzy firm zewnętrznych, osoby aplikujące.

SGIMP - zleceniodawca: Saint-Gobain Innovative Materials sp. z o.o. oddziały : Sekurit Polska i oddział Enkapsulacja w Żarach

Teren SGIMP - cały teren zakładu SGIMP, wydzielony ogrodzeniem (w tym konstrukcje nadziemne i podziemne, drogi, place, budynki, hale produkcyjne).

Przedstawiciel podwykonawcy/ Koordynator Podwykonawcy/Nadzorujący/ - pracownik Podwykonawcy.

Nadzorujący Podwykonawcy - Przedstawiciel Podwykonawcy wyznaczony do sprawowania nadzoru nad wykonywanymi pracami na Terenie SGIMP pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Osoba przedstawiciela podwykonawcy (czyli nadzorujący) wskazana jest w umowie z Podwykonawcą lub na Karcie Zadania Podwykonawcy. Wyznaczenie Koordynatora nie zwalnia poszczególnych Podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracowników.

Przedstawiciel/Nadzorujący/Koordynujący SGIMP - Pracownik SGIMP lub inna osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora lub Kierownika Zakładu do wystawiania stosownych dokumentów przed podjęciem pracy na terenie SGIMP oraz do bezpośredniego kontaktu z Podwykonawcą w ramach prowadzonych przez tego Podwykonawcę prac określonych w zleceniu lub umowie. Sprawuje on merytoryczny nadzór nad realizacją prac i jest upoważniony do natychmiastowego ich przerwania w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pracownik ten dokonuje odbioru pracy, po jej wykonaniu.

Przedstawiciel / Nadzorujący/Koordynujący SGIMP ma prawo do :
1. kontroli wszystkich pracowników Podwykonawcy w miejscu pracy na Terenie SGIMP,
2. wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej,
3. występowania do poszczególnych Podwykonawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp i oś,
4. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników,
5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego albo innych osób.

Pracownik działu BHP i OŚ - Posiada takie same prawa, co Przedstawiciel/Nadzorujący/Koordynujący SGIMP.

Karta Zadania Podwykonawcy - formularz zestawiający wymagania SGIMP, konieczne do spełnienia przez Podwykonawcę przed dopuszczeniem do realizacji prac na Terenie SGIMP.

Ocena ryzyka podwykonawcy - informacja o wyniku oceny ryzyka przeprowadzonej dla prac prowadzonych przez Podwykonawcę (ze wskazaniem na stosowanie środków profilaktycznych adekwatnych do poziomu zidentyfikowanych zagrożeń związanych z pracą Podwykonawcy na Terenie SGIMP).

Paszport podwykonawcy - książeczka indywidualna każdego podwykonawcy, w której znajdują się zapisy dotyczące badań lekarskich, szkoleń bhp oraz wszelkich uprawnień które dany podwykonawca posiada. W książeczce również jest miejsce na zapisy osób kontrolujących /koordynujących odnośnie pozytywnych jak i negatywnych uwag co do przestrzegania zasad BHP i OŚ

3. OGÓLNE WYMAGANIA SGIMP

3.1. Polityka Bezpieczeństwa i Środowiska

SGIMP posiada politykę w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i środowiska, autoryzowaną przez najwyższe kierownictwo, która przedstawia całościowe cele w tym zakresie oraz zobowiązanie do poprawy efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i środowiska.

Księga bezpieczeństwa

3.2.Zasady ogólne

- Podczas wykonywanej pracy nie wolno narażać siebie ani innych pracowników na urazy, narażać na straty mienie SGIMP oraz powodować zagrożeń środowiskowych.
- Należy informować Przedstawiciela/Nadzorującego/Koordynującego SGIMP o stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla środowiska i zdarzeniach wypadkowych.
- Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz standardów związanych ze środowiskiem może doprowadzić do przerwania prac, usunięcia pracowników z Terenu SGIMP, nałożenia kar regulaminowych i w ostateczności do rozwiązania umowy/zlecenia.
- Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad BHP/OŚ obowiązujących na terenie RP.

3.3.Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia na Terenie SGIMP

Przed podjęciem prac zlecający wraz z podwykonawcą ocenia ryzyko dla realizowanych prac na karcie zadań podwykonawcy lub zezwoleniu na pracę niebezpieczną w zależności od rodzaju wykonywanych prac.

3.3.1.Znaczące zagrożenia

Zagrożenia znaczące to zagrożenia mogące spowodować poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Związane są one w szczególności z wykonywaniem prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych . Główne zagrożenia, zidentyfikowane na Terenie SGIMP, to:
- hałas,
- porażenie prądem elektrycznym,
- wybuch butli z gazem,
- kontakt i wdychanie substancji i mieszanin chemicznych,
- kontakt z przemieszczającymi się maszynami i ich elementami (uderzenie, pochwycenie)
- uderzenie przez spadające/przewracające się przedmioty (upadek szkła)

3.3.2.Inne zagrożenia

Podczas wykonywania prac na Terenie SGIMP należy liczyć się z możliwością zetknięcia się z innymi zagrożeniami, takimi jak:
a. W transporcie wewnętrznym:
- ruch wózków widłowych;
- plac budowy;
- rozładunki i załadunki;
- ruch pieszych;
- stan podłoża.
b. Prace na wysokościach:
- rusztowania, platformy, drabiny;
- prace z drabiny;
- pokrycia dachowe;
- upadek pracownika;
- upadek przedmiotów i narzędzi.
c. Temperatura:
- usuwanie szkła podczas awarii pieca;
- dotykanie rozgrzanych części maszyn i urządzeń;
d. Inne prace niebezpieczne:
- praca w obszarze zamkniętym;
- praca w wykopie, zagłębieniu, kanale;
- utrata przytomności, zatrucie.
e. Kontakt z ostrymi krawędziami (elementy konstrukcji, szkło).

3.3.3.Zapoznanie pracowników Podwykonawcy z zagrożeniami

Osoba zlecająca pracę jest zobowiązana do upewnienia się o zapoznaniu się Podwykonawcy z:
a. Księgą Bezpieczeństwa Podwykonawcy ,
b. Wykazem prac szczególnie niebezpiecznych ,
c. Kartą zadań podwykonawcy,
d. Zezwoleniem na pracę niebezpieczną - jeśli takie prace będą wykonywane.

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy wykonujący prace na Terenie SGIMP są zobowiązani do zapoznania się z prezentacją lub z filmem dla podwykonawców przez zlecającego pracę. Podwykonawca sporządza imienną listę swoich pracowników z podpisami potwierdzającymi zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami na Terenie SGIMP. Przed przystąpieniem do prac na Terenie SGIMP pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do wypełnienia druku 60s na zastanowienie (dokument związany nr 6).

3.4. Dopuszczenie do realizacji prac

- Nie można rozpocząć prac bez dokonania uzgodnień i uzyskania dopuszczenia do ich realizacji (Karta Zadania Podwykonawcy)
- Podczas prowadzenia prac Podwykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia działalności innych Podwykonawców.
- W przypadku przerwania prac, wznowienie ich następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji.

3.5. Zasady wynajmowania innych firm przez Podwykonawcę

Zatrudnianie przez Podwykonawcę innych firm jako jego własnych Podwykonawców do realizacji prac na Terenie SGIMP musi być formalnie uzgodnione z Przedstawicielem/ Nadzorującym/ Koordynującym SGIMP. Podwykonawca zwraca się w tej sytuacji do Zleceniodawcy o wydanie dokumentów dla swoich Podwykonawców. Obowiązkiem Podwykonawcy jest przekazanie swoim Podwykonawcom otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów. Podwykonawca powinien dostarczyć
Zleceniodawcy:
1. Listę Podwykonawców,
2. Kartę Zadania Podwykonawcy,
3. Podpisaną Księgę Bezpieczeństwa Podwykonawcy

3.6. Tajemnica służbowa

Podwykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na Terenie SGIMP jako tajemnicy handlowej. Informacji tych nie wolno upowszechniać bez uzyskania zgody Zarządu SGIMP.

3.7. Czystość i porządek

- Podwykonawca musi utrzymywać czystość i porządek w miejscu prowadzenia prac oraz podczas poruszania się po Terenie SGIMP.
- Odpady oraz narzędzia należy selektywnie gromadzić i usuwać po każdym dniu pracy oraz zawsze wtedy, gdy stanowią zagrożenie.
- Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i mogą być przechowywane jedynie w wyznaczonych miejscach oraz z wymaganym oznakowaniem, jeśli ma to zastosowanie.
- Wszelkie wycieki należy niezwłocznie usunąć i zgłosić Przedstawicielowi Nadzorującemu/ Koordynującemu SGIMP, a odpad wyrzucić do wyznaczonego pojemnika.
- Po realizacji prac miejsce pracy musi pozostać w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa.

3.8. Zestawienie podstawowych wymagań

Oferta Wymagamy złożenia pisemnej oferty.
Ogólne zasady prowadzenia prac Wymagamy przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz zapoznania się z naszą Księgą Bezpieczeństwa Podwykonawcy. Wymagamy ustalenia Koordynatora.
Certyfikaty/ wskaźniki bezpieczeństwa Prosimy o dostarczenie kopii posiadanych certyfikatów. Prosimy podać liczbę wypadków za ostatnie 3 lata.
Uprawnienia i kwalifikacje Koordynator/ Nadzorujący/ Przedstawiciel Podwykonawcy przedkłada do wglądu wykaz osób wraz z uprawnieniami i kwalifikacjami do realizacji prac (przed rozpoczęciem prac). Koordynator/ Nadzorujący/ Przedstawiciel SGIMP weryfikuje zgodność posiadanych uprawnień zawodowych i zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje pracowników podwykonawcy realizujących pracę . Koordynator/ Nadzorujący/ Przedstawiciel Podwykonawcy wydaje każdemu pracownikowi podwykonawcy Paszport Podwykonawcy, w którym zapisuje wszystkie dane: badania lekarskie, szkolenia BHP i wszelkie inne uprawnienia. W bazie podwykonawców dokonuje zapisu nr paszportu, który wydał.
Zagrożenia i ocena ryzyka Należy zapoznać się z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu podczas oglądania filmu lub prezentacji i sporządzić listę z podpisami pracowników poświadczającymi zapoznanie się z zagrożeniami na Terenie SGIMP.
Odzież i środki ochrony Wymagamy stosowania oznakowanej odzieży roboczej z długim rękawem z odblaskami na spodniach (nazwa/logo firmy), zakrywająca kostki oraz stosowania własnych środków ochrony.
Substancje i mieszaniny chemiczne Wymagamy wykazu stosowanych produktów chemicznych oraz posiadania ich Kart Charakterystyki (do wglądu) oraz zabezpieczeń dla człowieka i środowiska w przypadkach awaryjnych, zgodnie z zapisami w tych kartach (absorbenty, gaśnice, środków ochrony indywidulanej itp.).
Urządzenia, maszyny, specjalistyczne narzędzia Wymagamy bezpiecznych, dopuszczonych do użytkowania (jeżeli prawo wymaga) urządzeń, maszyn, specjalistycznych narzędzi. Należy sporządzić wykaz urządzeń, maszyn, specjalistycznych narzędzi wraz z podaniem danych dotyczących dopuszczeń (np. UDT).
Gospodarka odpadowa Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac należy gromadzić u źródła selektywnie, w odpowiednich pojemnikach dostosowanych do rodzaju i właściwości odpadów. Co do zasady właścicielem odpadów jest podmiot który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
Udział dalszych Podwykonawców Należy wyspecyfikować listę proponowanych Podwykonawców i dostarczyć wypełnione: listę Podwykonawców, Kartę Zadania Podwykonawcy, Księgę Bezpieczeństwa Podwykonawcy.
Instrukcje Bezpieczeństwa Należy przygotować Instrukcje Bezpieczeństwa, które będą wykorzystywane przy pracy na Terenie SGIMP i udostępnić do wglądu na żądanie SGIMP.
Postępowanie w przypadku awarii, wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym W przypadku wystąpienia awarii Podwykonawca usuwa jej skutki lub pokrywa poniesione koszty jej usunięcia. Wymagamy zgłaszania awarii środowiskowych, wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Protokół Wymagamy sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na zakończenie prac

 

4. PRACOWNICY PODWYKONAWCY

4.1. Ewidencja pracowników Podwykonawcy

Podwykonawca sporządza i aktualizuje listę (imię, nazwisko, pełniona funkcja, posiadane uprawnienia wykorzystywane w czasie wykonywanego zadania) własnych pracowników oraz zatrudnionych Podwykonawców.  Identyfikacja Podwykonawcy uzgodniona jest z Przedstawicielem Nadzorującym/Koordynującym SGIMP. Listę pracowników Podwykonawca dostarcza Przedstawicielowi/Nadzorującemu/Koordynującemu SGIMP . Każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy , Podwykonawca informuje o liczbie pracowników wykonujących pracę w ciągu tego dnia.
Każda zmiana wymaga formy pisemnej i musi być przekazana Przedstawicielowi SGIMP najpóźniej w dniu jej wprowadzenia.

4.2. Wejście na Teren SGIMP / wyjście z Terenu SGIMP pracowników Podwykonawcy

Koordynator/ Nadzorujący/ Przedstawiciel podwykonawcy kierujący pracami ze strony Podwykonawcy przekazuje Ochronie listę pracowników Podwykonawcy. Pracownik służby ochrony Zakładu dokonuje rejestracji osób wchodzących /wjeżdżających na teren zakładu Saint Gobain w programie Kontroli Dostępu Chomguard suite oraz przekazuje gościowi/podwykonawcy przepustkę). Każdy pracownik otrzymuje przepustkę. Przepustka jest wydawana przez pracowników ochrony na postawie Karty Zadań Podwykonawcy. Przy wydawaniu przepustek pracownik Ochrona może żądać okazania dokumentu tożsamości. Przepustka jest podstawą do wpuszczania na teren SGIMP lub wypuszczania z terenu SGIMP na pracowników Podwykonawcy przez Ochronę. Pracownicy podwykonawcy muszą dobrowolnie poddać się kontroli bagażu przy wejściu i wyjściu z terenu SGIMP jak również kontroli na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykonywanej za pomocą alkomatu. Przepustki należy zdać na portiernię po zakończeniu prac. W przypadku nie zwrócenia wydanych przepustek w ciągu 14 dni od zakończeniu prac, SGIMP ma prawo do obciążenia Podwykonawcy kosztem 100 PLN za każdą niezwrócona przepustkę. Podwykonawca stały lub czasowy może uzyskać przepustkę na czas wykonywania pracy jeżeli kontrakt jest dłuższy niż 6 miesięcy na okres maksymalnie do 1 roku kalendarzowego.

4.3. Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich

Pracownicy Podwykonawcy muszą posiadać aktualne szkolenia okresowe, badania lekarskie i uprawnienia adekwatne do czynności wykonywanych w ramach zleconego zadania. Szczegółowe uprawnienia i kwalifikacje określają przepisy polskiego prawa. Wszystkie wymagania muszą być spełnione.

Pragniemy zwrócić uwagę na kilka podstawowych wymagań (nie jest to pełen zakres):

Wymaganie Rodzaj pracy
Odpowiednie szkolenia bhp (okresowe i wstępne) Wszystkie prace
Badanie lekarskie - zdolność do pracy Wszystkie prace
Badanie lekarskie - zdolność do pracy na wysokości Praca na wysokości powyżej 1m
Uprawnienia SEP, G1, G2, G3 Praca przy instalacjach, urządzeniach i sieciach elektrycznych, energetycznych i gazowych
Zakaz używania rusztowań typu „warszawskiego” Praca z użyciem rusztowań
Wózki jezdniowe z napędem silnikowym - do kierowania wózkami na terenie SGIM Polska Sp. z o.o. może być dopuszczony pracownik / zleceniobiorca podwykonawcy, który posiada wymagane prawem kwalifikacje do kierowania wózkami oraz wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy związanej z kierowaniem wózkami. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym
Uprawnienia suwnicowego, badania psychologiczne

Obsługa suwnicy

Informacje na temat ważności ww. dokumentów muszą zostać zawarte w wydanym paszporcie.

 

4.4. Nadzór nad wykonywanymi pracami Podwykonawcy

Przedstawiciel SGIMP, pracownik BHP i OŚ, Kierownicy poszczególnych działów mogą weryfikować spełnianie zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska przez Podwykonawcę. Przedstawiciel/ Nadzorujący/Koordynujący SGIMP opracowuje na podstawie oceny ryzyka plan nadzoru.

 

4.5. Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Oznakowanie odzieży

Podwykonawca wyposaża swoich pracowników w odzież roboczą z odblaskami na spodniach (oznaczoną wyraźnym logo Podwykonawcy lub w inny sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować podwykonawcę, spodnie powinny zakrywać kostki, obuwie ochronne pełne (z podnoskiem stalowym lub kompozytowym ) o minimalnym poziomie ochrony SP1 wyposażone we wkładkę antyprzecięciową i sprzęt ochronny odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy we własnym zakresie. Sprzęt SOI podwykonawców powinien posiadać odpowiednie atesty i zgodnie z prawem (jeśli jest wymagane) posiadać aktualne udokumentowane jego przeglądy - kopie, oryginały dokumentu do wglądu dla SGIMP. Stan SOI podwykonawcy powinien nie być zniszczony ani nie powinien budzić wątpliwości co do zachowania jego właściwości. Pracownicy podwykonawcy mają obowiązek nosić kamizelki odblaskowe, jeżeli nie stwarza to dodatkowego zagrożenia przy wykonywanych pracach. Na terenie SGIMP obowiązuje nakaz noszenia długich spodni (zabrania się przebywania w krótkich spodenkach i spódnicach na halach produkcyjno-magazynowych).. Szczegółowy wykaz środków ochrony osobistej będzie uwzględniony i zaakceptowany w karcie zdań podwykonawcy w zależności od rodzaju wykonywanych prac przez podwykonawcę. W przypadku kierowców, którzy wchodzą na teren SGIM w celu uczestnictwa (nadzoru nad) w załadunku / rozładunku obowiązkowo muszą być wyposażeni w długie spodnie, obuwie robocze ochronne, okulary ochronne, kamizelka odblaskowa i kask ochronny. Kierowcy podwykonawców przejeżdżający pod załadunek i rozładunek muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak wyżej.

5. SPRZĘT PODWYKONAWCY WPROWADZANY NA TEREN SGIMP

5.1. Wjazd samochodami i innymi pojazdami

Wjazd samochodów oraz innych pojazdów Podwykonawcy (zwyżki samojezdnej, podnośnika, koparki, itp.) na Teren SGIMP odbywa się na podstawie pisemnego pozwolenia Przedstawiciela SGIMP (Karta Zadania Podwykonawcy). Każdy wjeżdżający samochód/pojazd na teren SGIMP otrzymuję przepustkę wjazdową , którą umieścić powinien w widocznym miejscu za przednią szybą. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju na terenie hal produkcyjnych. W razie konieczności wjazdu na halę, należy uzyskać zgodę Przedstawiciela/Nadzorującego/Koordynującego SGIMP.
Kierowcy wjeżdżający na zakład muszą się stosować do zasad określonych w broszurkach dla kierowców.

5.2. Wnoszenie/ wwożenie sprzętu, narzędzi, urządzeń

Podwykonawca każdorazowo uzgadnia z Przedstawicielem SGIMP/Nadzorującym/Koordynującym ilość i rodzaj wnoszonego/ wwożonego sprzętu, narzędzi lub urządzeń na Teren SGIMP. Aktualną listę specjalistycznego sprzętu o wysokiej wartości Podwykonawca przekazuje Ochronie przy wjeździe na Teren SGIMP. Lista jest weryfikowana podczas wyjazdu z terenu SGIMP przez Ochronę.
Przedstawiciel/Nadzorujący/Koordynujący SGIMP musi posiadać informację o sprzęcie, narzędziach i urządzeniach używanych przez Podwykonawcę do realizacji pracy na Terenie SGIMP. Sprzęt, narzędzia i urządzenia muszą być sprawne, okresowo przeglądane oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. Certyfikaty, dopuszczenia etc. muszą być dostępne do wglądu przez cały okres prowadzenia prac na terenie SGIMP.

5.3. Wnoszenie/ wwożenie substancji i mieszanin chemicznych

Podwykonawca każdorazowo uzgadnia z Przedstawiciele/Nadzorujący/Koordynujący SGIMP ilość i rodzaj wnoszonych/ wwożonych wszystkich substancji i mieszanin chemicznych na Teren SGIMP i przedstawia ich Karty Charakterystyk
Zobacz również punkt 9.2.

6. TRANSPORT OSÓB I POJAZDÓW PO TERENIE SGIMP

6.1. Zasady poruszania się po Terenie SGIMP

Pracownicy Podwykonawcy poruszają się wyłącznie po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych i po obszarze, na którym wykonują prace.
Zabrania się przebywania pracowników Podwykonawcy w miejscach, gdzie nie wykonują zleconej pracy (działy produkcyjne, biura, magazyny).
Zabrania się poruszania po Terenie SGIMP innymi niż wyznaczone ciągami komunikacyjnymi.

6.2. Zasady ruchu pojazdów

Na Terenie SGIMP obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów na zewnątrz hal produkcyjnych o czym informują znaki ograniczenia prędkości. Obowiązują zasady ruchu drogowego. Pracownik ochrony kontroluje przestrzeganie przepisów drogowych kierowców poruszających się po terenie zakładów.
Należy zwracać szczególną uwagę na ruch wózków widłowych - na terenie hali produkcyjnej wózek widłowy ma pierwszeństwo. Na terenie poza halami produkcyjnymi wózki widłowe stosują się do zasad ruchu drogowego.
Pojazd lub sprzęt samojezdny niesprawny technicznie, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu wewnątrzzakładowego oraz zagrażający środowisku naturalnemu zostanie usunięty z Terenu SGIMP. SGIMP zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnego wjazdu usuniętych w ten sposób pojazdów.

6.3. Miejsca postoju i parkowania

Na Terenie SGIMP znajdują się wyznaczone miejsca postoju, miejsca dla Gości. Parkowanie na Terenie SGIMP może odbywać się tylko za zgodą Przedstawiciela/Nadzorującego/Koordynującego SGIMP. Podwykonawca otrzymuje przepustkę wjazdową którą jest zobowiązany umieścić w miejscu widocznym za przednią szybą pojazdu. Przy opuszczaniu terenu SGIMP jest zobowiązany do zwrotu jej na portiernię. Miejsca do parkowania są oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi. Na terenie SGIMP obowiązuje nakaz parkowania tyłem na dostępnych parkingach.

7. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

7.1. Używki

Wejście na Teren SGIMP osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyzujących jest zabronione, jak również wnoszenie i spożywanie powyższych środków na Terenie SGIMP.
Osoby będące pod wpływem powyższych środków zostaną natychmiast usunięte z Terenu SGIMP. Zastrzega się prawo do odmowy ponownego wejścia takiej osoby na Teren SGIMP.
Palenie tytoniu na Terenie SGIMP jest zabronione, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

7.2. Fotografowanie, nagrywanie

Fotografowanie, nagrywanie, powielanie dokumentów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu SGIMP.

7.3. Goście Podwykonawcy

Wszelkie wizyty gości Podwykonawcy należy uzgodnić z Przedstawicielem/Nadzorującym /Koordynującym SGIMP.

7.4. Szkody spowodowane przez Podwykonawców

Za szkody wyrządzone SGIMP lub innym Podwykonawcom wykonującym pracę na Terenie SGIMP, spowodowane działaniem pracowników danego Podwykonawcy (w tym również jego własnych Podwykonawców) odpowiada Podwykonawca.
W przypadku ujawnienia szkody, SGIMP zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych w prawie polskim.

7.5. Kradzież

Zabrania się wynoszenia i wywożenia z Terenu SGIMP jakichkolwiek materiałów będących własnością SGIMP lub innego Podwykonawcy.
Dopuszcza się możliwość wyniesienia/wywiezienia materiałów lub towarów z Terenu SGIMP wyłącznie po przedłożeniu na Portierni przepustki materiałowej.
Przepustka materiałowa jest wystawiana i podpisywana przez Przedstawiciela Nadzorującego/Koordynującego SGIMP. W przypadku nie przestrzegania przez Podwykonawcę powyższego przepisu, SGIMP zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnych.
SGIMP nie odpowiada za kradzieże przywiezionych materiałów i urządzeń Podwykonawcy; ubezpieczenie w tym zakresie należy do Podwykonawcy.

7.6. Inne zakazy

Pracownicy Podwykonawcy nie mogą przebywać w bezpośredniej bliskości pracujących maszyn oraz dotykać maszyn, wyrobów i półproduktów nie będących w bezpośrednim związku z wykonywanymi pracami.
Ponadto na terenie SGIMP obowiązują następujące zakazy:
- zakaz wprowadzania dzieci,
- zakaz wprowadzania zwierząt,
- zakaz wnoszenia oraz noszenia ze sobą broni,
- zakaz słuchania radia/muzyki oraz przynoszenia przez pracowników sprzętu grającego (radioodbiorników, magnetofonów, odtwarzaczy MP3, itp.)
- zakaz rozmawiania przez telefon podczas poruszania się po terenie zakładu
- zakaz noszenia rozpuszczonych lub upiętych włosów opadających poniżej linii ramion.

7.7. Łamanie przepisów BHP i OŚ

Za łamanie przepisów BHP i OŚ oraz ustaleń niniejszej Księgi, Podwykonawca może zostać:
- obciążony karą 500 zł netto za drobne przewinienie,
- obciążony karą 1500 zł netto za złamanie Złotych Zasad,
- obciążony karą 5000 zł netto - stwierdzona nietrzeźwość pracownika (próba wejścia/wyjścia oraz przebywanie na zakładzie pod wpływem alkoholu),
- usunięty z Terenu SGIMP,
- nie wpuszczony w przyszłości na Teren SGIMP,
- obciążony kosztami związanymi z zatrzymaniem pracy, ewentualnego oczyszczenia Terenu SGIMP oraz usunięcia odpadów.

Za przepisy BHP i OŚ o których mowa w niniejszej księdze należy rozumieć przepisy powszechnie obowiązującego prawa europejskiego, które na mocy zobowiązań europejskich umów członkowskich nabierają na terenie Rzeczpospolitej mocy prawnej, przepisy Ustaw i rozporządzeń wewnątrzkrajowych, przepisy ustaleń wewnętrznych i regulaminów oraz zapisy umów i dokumentów stanowiących załączniki do tych umów.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów BHP i OŚ i/lub zapisów objętych niniejszą księgą, za które wobec Podwykonawcy zostają podjęte działania o których mowa w pkt. 7.7., naruszenie takie musi zostać formalnie zarejestrowane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej księgi Formularz wypełniany jest w trzech kopiach, które należy przekazać odpowiednio:
1. Kopia 1 - do działu finansowego w celu wystawienia noty obciążeniowej lub kompensacji w ramach płatności za wykonywane usługi,
2. Kopia 2 - do Koordynatora/ Nadzorującego/ Przedstawiciela Podwykonawcy kierującego pracami w czasie których doszło do stwierdzenia naruszenia zasad i przepisów, wobec którego podjęto decyzję o obciążeniu go karą umowną
3. Kopia 3 - do Koordynatora SGIMP.

Do nałożenia kar umownych upoważnieni są: Przedstawiciel działu BHPiOŚ, Przedstawiciel Nadzorujący/Koordynujący SGIMP, który koordynuje prace podwykonawcy, Kierownik obszaru na terenie którego prowadzone są prace przez podwykonawcę, a także pracownicy SGIMP zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych do poziomu Kierownika Zmiany włącznie. Koordynator/ Nadzorujący/ Przedstawiciel Podwykonawcy odnotowuje w Paszporcie Podwykonawców negatywne zachowania pracownika podwykonawcy w Uwagach BHP i odznacza przewinienia w systemie „minus punktów” dla podwykonawcy.

8. ZASADY KORZYSTANIA Z CZĘŚCI SOCJALNEJ

8.1. Toalety, prysznice

Podwykonawca może korzystać ze wskazanych toalet i prysznicy SGIMP po uzgodnieniu z Przedstawicielem/ Nadzorującym/Koordynującym SGIMP.

8.2. Posiłki

Stołówka SGIMP może być udostępniona Podwykonawcy za zgodą Przedstawiciela Nadzorującego/Koordynującego SGIMP. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na hali produkcyjnej.

9. UŻYWANIE ZASOBÓW SGIMP

9.1. Energia elektryczna

SGIMP udostępni Podwykonawcy podłączenie do zakładowej sieci energetycznej po uzgodnieniu z Przedstawicielem/Nadzorującym/Koordynującym SGIMP. Podwykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie przewody, zgodnie z obowiązującymi normami.

9.2. Woda i sprężone powietrze

SGIMP zapewnia Podwykonawcy korzystanie z zakładowej sieci wodociągowej i sprężonego powietrza - ilość oraz rodzaj podłączenia wymaga uzgodnienia z Przedstawicielem/ Nadzorującym/Koordynującym SGIMP. Koszty podłączenia i dodatkowych instalacji ponosi Podwykonawca - chyba, że uzgodniono inaczej.

9.3. Narzędzia, urządzenia, maszyny SGIMP

Podwykonawca może używać narzędzi, urządzeń oraz maszyn będących własnością SGIMP wyłącznie za zgodą Przedstawiciela/Nadzorującego/Koordynującego SGIMP. W przypadku wypożyczenia sprzętu należącego do zlecającego, podwykonawca potwierdza sprawność / stan sprzętu przed i po jego użyciu na formularzu wypożyczenia sprzętu (protokół zdawczo-odbiorczy).
Korzystanie z narzędzi, urządzeń i maszyn odbywa się na odpowiedzialność Podwykonawcy. Podwykonawca może dopuścić do pracy tylko osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń i sprzętu.

10. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONYWANYCH PRAC

10.1. Wykonywanie prac niebezpiecznych

Podwykonawca powinien zostać zapoznany przez Przedstawiciela SGIMP o rodzajach i trybie

Prace niebezpieczne wykonywane są wyłącznie po uzyskaniu przez Podwykonawcę pisemnego zezwolenia (Zezwolenie na pracę - w zależności od rodzaju wykonywanych prac).
Prace niebezpieczne obejmują:

 • prace na wysokości,
 • prace w przestrzeniach zamkniętych,
 • prace w zagłębieniach i kanałach,
 • prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone w czynnych lub częściowo czynnych obiektach produkcyjnych,
 • prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (wymagania pkt. 10.6),
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych i w pomieszczeniach, w których występują gazy dusząc,
 • prace, które wymagają zablokowania 3 różnych źródeł energii,
 • prace pożarowo niebezpieczne.

10.2. Stosowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych

Podwykonawca przed zastosowaniem na Terenie SGIMP niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych jest zobowiązany przedłożyć Przedstawicielowi/Nadzorującym/Koordynującym SGIMP odpowiednie Karty Charakterystyki. Karty muszą być sporządzone w języku polskim i być dostępne w miejscu pracy Podwykonawcy. Nie wymaga się przedłożenia Kart w przypadku stosowania substancji i mieszanin znajdujących się w użyciu w SGIMP. Środki chemiczne powinny być przechowywane w oryginalnych opakowań lub w zastępczych z właściwym oznakowaniem. Podwykonawca powinien przeszkolić swoich pracowników w zakresie odczytywania etykiet informacyjnych, środków ostrożności oraz pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji i mieszanin chemicznych. Podwykonawca zabezpiecza właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zapewnia właściwe ich stosowanie przez swoich pracowników.

 

Przedstawiciel/Nadzorujący/Koordynujący SGIMP, Pracownik BHP i OŚ, Kierownicy Działów - mogą żądać bezpośrednio od Podwykonawcy okazania Kart Charakterystyki dla substancji i mieszanin stosowanych w trakcie realizacji prac oraz dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników Podwykonawcyz zagrożeniami dla zdrowia i życia. Podwykonawca musi posiadać odpowiednie neutralizatory do zastosowania w przypadku wycieku danej substancji/ mieszaniny chemicznej.

 

10.3. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń

Miejsce wykonywania prac przez Podwykonawcę musi być oznakowane w odpowiedni sposób (tablice informujące o zagrożeniach) oraz odgrodzone (taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające)- do czasu zakończenia wszelkich prac związanych z wykonywaną usługą.

10.4. Stosowanie butli gazowych

Butle gazowe, urządzenia do spawania oraz do cięcia metali muszą być eksploatowane i składowane w sposób określony odpowiednimi przepisami (w pozycji pionowej, właściwie zabezpieczone przed upadkiem, zabrudzeniem, itp.). Miejsce ich przechowywania jest zawsze uzgodnione z Przedstawicielem/ Nadzorującym/ Koordynującym SGIMP.

10.5. Materiały wybuchowe i promieniotwórcze

Wniesienie/wwiezienie materiałów mogących spowodować wybuch lub materiałów promieniotwórczych musi być wcześniej uzgodnione z Przedstawicielem/ Nadzorującym/Koordynującym SGIMP.

10.6. Urządzenia i instalacje energetyczne

Pod podjęciem Podwykonawcy należy rozumieć jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę fizyczną, zajmującą się eksploatacją powierzonych jej na mocy stosownych umów/zleceń z Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. urządzeń i instalacji energetycznych.

Pod pojęciem wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach energetycznych należy rozumieć wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w zakresie ich: obsługi, konserwacji, remontów, pracach kontrolno-pomiarowych, montażu lub demontażu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz instrukcji. W ramach wykonywania prac eksploatacyjnych Podwykonawca zapewni gotowość do wykonywania wszelkich czynności polegających na utrzymaniu, wyłączeniu lub przywróceniu urządzeń energetycznych i instalacji do ruchu.
W ramach wykonywanych prac eksploatacyjnych określonych w umowie/zleceniu Podwykonawca zapewnia prawidłowość funkcjonowania powierzonych urządzeń i instalacji energetycznych będących własnością i w eksploatacji SGIMP.

Zamawiający tj. SGIMP powierza Wykonawcy zewnętrznemu wykonywanie prac eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach energetycznych w określonych granicach eksploatacji oraz ustalonym zakresie (obsługa, konserwacja, remont, montaż i prace kontrolno-pomiarowe).

W ramach wykonywanych prac eksploatacyjnych Podwykonawca jest odpowiedzialny za:

 • stan techniczny oraz bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń energetycznych po ich przekazaniu przez Zamawiającego,
 • bezpieczną organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych zgodnie z wytycznymi i zasadami określonymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. (Dokument nr M01-P-23-A).

Podwykonawca otrzyma status uprawniający do prowadzenia czynności eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych po spełnieniu następujących warunków:
1) Osoby wskazane przez Podwykonawcę i zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych Zamawiającego stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 828) obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne - zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy Prawo Energetyczne.
2) Podwykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej o zapoznaniu się z instrukcjami wymaganymi do realizacji prac i przyjęciu ich do stosowania na potrzeby wykonania umowy/zlecenia.
3) Podwykonawca dla powierzonych urządzeń i instalacji energetycznych (w określonych granicach eksploatacji oraz ustalonym zakresie) przed rozpoczęciem prac na polecenie pisemne przekazuje Zamawiającemu tj. SGIMP dokument „Zgłoszenie zespołu pracowników do wykonania pracy oraz osób w organizacji pracy na urządzeniach i instalacjach energetycznych w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.” - stanowiące jednocześnie upoważnienie do wykonywania tych prac oraz czynności eksploatacyjnych.
4) Podwykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy z należytą dbałością, efektywnością oraz najwyższą starannością, a także zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, zapewniając planowanie prac objętych Umową w sposób umożliwiający ich wykonanie w terminach wynikających z uzyskanych poleceń.
5) Podwykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów obowiązującego prawa przy wykonywaniu prac będących przedmiotem umowy/zlecenia oraz działać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz zgodnie z zasadami, instrukcjami i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

Podwykonawca będzie przestrzegał w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409).
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn.zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830).
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z póżn.zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z późniejszymi zmianami);
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).
 10. Instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o., instrukcje producenta tych urządzeń (lub DTR) oraz inne dokumenty związane z bezpiecznym wykonaniem prac.
 11. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Zamawiający tj. SGIMP wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, może pełnić dla Podwykonawcy w ramach organizacji bezpiecznej pracy funkcje:
POLECENIODAWCY
KOORDYNUJĄCEGO (osoba funkcyjna tylko po stronie Zamawiającego tj. upoważniony Przedstawiciel/ Nadzorujący/ Koordynujący SGIMP)
DOPUSZCZAJĄCEGO
lub może powierza pełnienie funkcji w ramach organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych osobom z ramienia Podwykonawcy tj.:
POLECENIODAWCY
DOPUSZCZAJĄCEGO
Ustalenia powyższe powinny zostać określone przed rozpoczęciem prac pomiędzy Podwykonawcą a Przedstawicielem/Nadzorującym/Koordynującym SGIMP
Zamawiający przed rozpoczęciem prac przez Podwykonawcę przekaże mu instrukcje oraz dokumenty niezbędne do wykonania prac przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, w tym.:
- Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.
- Instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, instrukcje producenta tych urządzeń (lub DTR) oraz inne dokumenty związane z bezpiecznym wykonaniem prac.
Podwykonawca potwierdzi odbiór tych instrukcji.
Podwykonawca, prace na polecenie pisemne będzie organizował zgodnie z wytycznymi i zasadami określonymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w SGIMP.
Przedstawiciel/Nadzorujący/Koordynujący SGIMP, Pracownik BHP i OŚ, Kierownicy Działów mają prawo przeprowadzać kontrole brygad Podwykonawcy w zakresie prawidłowego wykonania prac, a w szczególności przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem Podwykonawcy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie do pracy tylko tych osób, które:
1) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy;
2) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie BHP, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz szkolenie wewnętrzne SGIMP;
3) posiadają kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne - zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy Prawo Energetyczne i uzyskały od Wykonawcy upoważnienie do wykonywania prac określonych umową;
4) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy;
5) otrzymały i stosują podczas pracy urządzenia i maszyny, substancje chemiczne, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do wykonywanych prac i spełniające wymagania określone w przepisach, normach oraz instrukcjach, procedurach obowiązujących w SGIMP.

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY ORAZ OSÓB W ORGANIZACJI PRAC NA URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH W SGIMP.- Dokument związany nr 5.

11. ZAGADNIENIA POŻAROWE

a. Zabezpieczenie p.poż
Prace pożarowo niebezpieczne są pracami niebezpiecznymi i muszą być wykonane na podstawie pisemnego pozwolenia (Zezwolenie na pracę niebezpieczną).
W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów w miejscach:
- występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownikai oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami,
- w miejscach wyznaczonych instalacji gaśniczych.
Rygorystyczne przestrzeganie zakazu stosowania ognia otwartego w miejscach występowania materiałów łatwo zapalnych jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa pożarowego.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: - gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;
- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających;
- źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
- wyjść ewakuacyjnych;
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.
Dostęp do urządzeń przeciwpożarowych umożliwia prowadzenie skutecznych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru.
b. Sprzęt p.poż.
W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego wykorzystanie do jego likwidacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, węże i prądownice wodne, hydranty wewnętrzne, itp.) nie jest niczym ograniczone!
Użycie jakiegokolwiek podręcznego sprzętu gaśniczego musi zostać natychmiast, kiedy to tylko będzie możliwe, zgłoszone Przedstawicielowi/ Nadzorującemu/Koordynującemu SGIMP.
Sprzęt ppoż. umieszczony w oznaczonych miejscach winien być wykorzystywany tylko do gaszenia pożaru. Nienaruszalność miejsca jego lokalizacji zapewnia, iż będzie on tam zawsze, gdy zaistnieje pilna potrzeba skorzystania z niego.
c. Pożar
W przypadku zaistnienia pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji oraz winni alarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia, a także Przedstawiciela/ Nadzorującego/Koordynującego SGIMP, właściwego Kierownika Działu lub pracownika BHPiOŚ. Należy niezwłocznie przystąpić, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru – powszechnie dostępny jest podręczny sprzęt gaśniczy.
Skuteczne alarmowanie i natychmiastowe podjęcie działań gaśniczych gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i minimalne straty pożarowe.
W razie prowadzenia akcji ratowniczej pracownicy muszą ewakuować się najkrótszymi drogami ewakuacyjnymi na zewnątrz Zakładu.
Miejscem zbiórki jest wyznaczone na ulotkach informacyjnych miejsce widocznie oznaczone, tabliczką z napisem MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI.
Koordynator/ Nadzorujący/ Przedstawiciel Podwykonawcy zobowiązany jest do:

 • ewakuacji wszystkich swoich pracowników na teren zbiórki,
 • sprawdzenia stanu osobowego,
 • przekazania do Przedstawiciela/Nadzorującego/Koordynującego SGIMP informacji o zakończeniu ewakuacji – niezwłocznie po sprawdzeniu stanu osobowego,
 • podporządkowania się prowadzącemu akcję ratowniczą.

12 WYPADKI I UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

a. Wypadki
Każdy wypadek przy pracy, w wyniku którego doszło do urazu pracownika Podwykonawcy, należy niezwłocznie zgłosić Przedstawicielowi/Nadzorującemu/Koordynującemu SGIMP lub pracownikowi BHPiOŚ.
Zgłoszenie wypadku nie zwalnia Podwykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy.
Tryb postępowania powypadkowego dla wypadków mających miejsce na Terenie SGIMP należy zawsze uzgodnić z pracownikiem BHP i OŚ. W postępowaniu powypadkowym będzie brał udział pracownik SGIMP wyznaczony przez Zarząd SGIMP.
b. Zdarzenia kwalifikowane jako potencjalnie wypadkowe
Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu), świadek zdarzenia niezwłocznie zgłasza fakt zaistnienia takiego zdarzenia Przedstawicielowi/Nadzorującemu/Koordynującemu SGIMP lub do działu BHP i OŚ.
c. Postępowanie przy zaistnieniu wypadku
W przypadku zaistnienia wypadku, Podwykonawca ma obowiązek:

 • zapewnienia niezwłocznie pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
 • zabezpieczenia miejsca wypadku,
 • jeśli wymagane, zgłoszenia wypadku pod numer alarmowy,
 • niezwłocznego zawiadomienia o wypadku Przedstawiciela/Nadzorującego/Koordynującego SGIMP, pracownika BHP i OŚ lub Kierownika Działu, na terenie, którego zdarzył się wypadek.

d. Udzielanie pierwszej pomocy
Każdej osobie, która uległa wypadkowi na Terenie SGIMP, należy udzielić pierwszej pomocy. Użycie apteczki SGIMP jest nieograniczone. Fakt skorzystania z jej zawartości należy zgłosić Zlecającemu i/lub pracownikowi działu BHPiOŚ. Przy każdej apteczce SGIMP znajduje się lista osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (pierwsza pomoc przedmedyczna).

 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA

a. Odpady
Podwykonawcy mają obowiązek przestrzegania selektywnej zbiórki wytworzonych przez nich odpadów. Podwykonawcy gromadzą selektywnie odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne wytwarzane w trakcie realizowanych przez nich zleceń na Terenie SGIMP w pojemnikach należących do Podwykonawcy, a następnie wywożą je do miejsca ich tymczasowego gromadzenia.
Miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów Podwykonawca ustala z Przedstawicielem Nadzorującym/Koordynującym SGIMP.
Co do zasady wszelkie odpady generowane w trakcie świadczenia usług stanowią własność podmiotu świadczącego usługę. Wyjątek mogą stanowić następujące odpady (należy uzgodnić to z Przedstawicielem Nadzorującym/Koordynującym SGIMP), które należy gromadzić w wyznaczonych obszarach wskazanych przez Przedstawiciela/ Nadzorującego/Koordynującego SGIMP lub pracownika BHP i OŚ:

 • złom stalowy
 • złom metali kolorowych

 

Wszystkie odstępstwa od powyższych zasad muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Przedstawiciela/Nadzorującego/Koordynującego SGIMP.
b. Ścieki
Zabrania się wylewania jakichkolwiek nieczystości ciekłych do studzienek kanalizacyjnych, do ziemi oraz do zbiorników bezodpływowych.
Podwykonawcy zobowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych przez siebie nieczystości ciekłych na zewnątrz Terenu SGIMP zgodnie z przepisami prawa i odpowiednimi pozwoleniami, w celu ich właściwego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska.
c. Neutralizacja środków i mieszanin chemicznych
W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, Podwykonawca jest zobowiązany do zastosowania środka neutralizującego (np. sorbentu) przewidzianego w Karcie Charakterystyki oraz do zebrania go do szczelnego, odpowiednio oznaczonego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Podwykonawca musi zapewnić we własnym zakresie. Z powstałym w wyniku zebrania środka chemicznego odpadem należy postąpić zgodnie z punktem 13.a. Odpady.
Podwykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu Przedstawiciela/ Nadzorującego/Koordynującego SGIMP lub pracownika BHP i OŚ.
d. Awarie pojazdów
Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów wjeżdżających na Teren SGIMP. W przypadku awarii pojazdu, powodującej zagrożenie dla środowiska (np. wycieki olejów silnikowych, hydraulicznych, paliw, płynów hamulcowych) odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań spoczywa na Podwykonawcy (patrz punkt 12.3.Neutralizacja środków i mieszanin chemicznych).
Na Terenie SGIMP zabrania się przeprowadzania napraw, sprzątania, mycia pojazdów. Wyjątek może stanowić wymiana opony i innych prostych czynności, każdorazowo taka czynność wymaga zgody Przedstawiciela /Nadzorującego/Koordynującego SGIMP.

 

14. WAŻNE TELEFONY

14.1. Dla oddziału w Żarach

Portiernia /Ochrona zakładu 511 702 014
BHP i OŚ 600 421 887
Pogotowie Ratunkowe 112 / 999
Straż Pożarna 112 / 998

14.2. Dla oddziału Sekurit

Portiernia /Ochrona zakładu 510 012 520
BHP i OŚ 572 771 197
Pogotowie Ratunkowe 112 / 999
Straż Pożarna 112 / 998
Sekretariat 032 295 31 07

14.3. Dla oddziału Sosnowiec

Portiernia /Ochrona zakładu 510 015 844
BHP i OŚ 724 210 125
Pogotowie Ratunkowe 112 / 999
Straż Pożarna 112 / 998
Sekretariat 032 295 31 07

14.4 Dla oddziału w Iłowej

Portiernia /Ochrona zakładu 607045733
BHP i OŚ 600 421 887
Pogotowie Ratunkowe 112 / 999
Straż Pożarna 112 / 998

 

15. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Karta Zadań Podwykonawcy/Pozwolenie na pracę niebezpieczną .
2. Lista Pracowników zgłoszonych do wykonywania prac Zezwolenie na prace (w zależności od rodzaju wykonywanych prac).
3. Wniosek o naliczenie kary umownej za nieprzestrzeganie przepisów bhp.
4. Paszport podwykonawcy.
5. Zgłoszenie zespołu pracowników do wykonania pracy oraz osób w organizacji prac na urządzeniach i instalacjach energetycznych w Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. Z o.o.
6. Druk 60s a zastanowienie.